JPY Futures: tăng giá không loại trừ

Giao dịch thực hiện là một chiến lược trong đó một nhà đầu tư bán một loại tiền tệ cụ thể với lãi suất tương đối thấp và sử dụng tiền để mua một loại tiền tệ khác mang lại lãi suất cao hơn. Điều này được xem như là một giao dịch thực hiện […]